Afatinib v klinické praxi - kasuistika pacienta s osmnáctiměsíčním přežitím bez progrese a vysokou kvalitou života

01/2018

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.1,2, MUDr. Radoslava Černeková2,3

1) Plicní oddělení, Vítkovická nemocnice a. s.; Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín

2) Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Ostrava

3) Komplexní onkologické centrum, FN Ostrava

 

SOUHRN

Autor předkládá kasuistiku pacienta léčeného afatinibem. Jedná se o muže narozeného v roce 1961, u něhož byl 3. 6. 2014 perthorakální punkcí ložiska levé plíce pod kontrolou CT diagnostikován primární plicní adenokarcinom acinárně mikropapilárního typu, podle TNM klasifikace T4N3M1b st. IV, s oboustranným metastatickým postižením plic, karcinomatózní lymfangoitidou, výpotkem a metastázami do jater a štítné žlázy. Ložisko metastázy ve štítné žláze bylo ověřeno punkčně a porovnáno se vzorkem tkáně odebrané z plíce. Výkonnostní status podle ECOG byl 1. molekulárněgenetickým vyšetřením 20. 6. 2014 byla zjištěna aktivační mutace EGFR v exonu 21 L858R, byla zjištěna i amplifikace genu EGFR, nebyla nalezena přestavba genu ALK a ROS1. Pacient byl pouze příležitostný kuřák, k lékaři se dostal pro úbytek hmotnosti sedm kilogramů za tři měsíce a dechové stesky se suchým pokašláváním. Léčba afatinibem v časném přístupu byla zahájena 27. 6. 2014, tedy za méně než měsíc od odběru tkáně. Pacient byl v pravidelném sledování s dlouhodobou výraznou parciální regresí postižení plic, jater a štítné žlázy při zlepšení výkonnostního stavu podle ECOG na 0 až do progrese nemoci po 18 měsících léčby do CNS s celkovým přežitím 28 měsíců.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, aktivační mutace EGFR, léčba první linie

 

SUMMARY

The author presents the case report of the patient treated with afatinib. This is a man, the year 1961, in which, on June 3, 2014, a perthoraxal puncture of the left lung bearing under CT control was diagnosed with primary pulmonary adenocarcinoma of the acinaric micropapillary type according to TNM classification T4N3M1b grade IV, with bilateral metastatic lung disease, carcinomatous lymphangiitis, exudate, and metastases to the liver and thyroid. The metastasis of the thyroid gland has been verified punctually and compared to a sample of tissue taken from the lung. Performance status of ECOG 1. Molecular genetic examination on 20 June 2014 detected EGFR activation mutation in L858R exon 21, EGFR gene amplification was detected, ALK and ROS1 gene reconstruction was not found. The patient was only an occasional smoker, the patient visited his physician for weight loss of seven kilograms in three months, and dyspnoea with dry cough. Early treatment with afatinib was initiated on June 27, 2014, less than one month after tissue collection. The patient was on regular monitoring with long-term severe partial regression of lung, liver and thyroid involvement in ECOG 0 performance improvement until disease progression after 18 months of CNS treatment with a total survival of 28 months.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, EGFR activation mutation, first-line treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM