Afatinib - lékový profil

05/2017

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) hraje důležitou roli ve vývoji a progresi lidských epiteliálních karcinomů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC). Aktivace dráhy EGFR podporuje růst a progresi nádoru, stimuluje proliferaci nádorových buněk, produkci angiogenních faktorů, invazi a metastázování a tlumí apoptózu. Řada studií potvrdila prediktivní úlohu aktivačních mutací především na exonu 19 a 21 genu EGFR u NSCLC. Jejich přítomnost je jednoznačně spojena s vyšší účinností inhibitorů tyrozinkinázy EGFR (EGFR TKI). K dispozici máme reverzibilní EGFR TKI 1. generace erlotinib a gefitinib, ireverzibilní EGFR TKI 2. generace afatinib a také již ireverzibilní EGFR TKI 3. generace osimertinib, jehož indikací je však především prokázaná rezistentní mutace T790M.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, mutace genu receptoru epidermálního růstového faktoru, afatinib

 

SUMMARY

The epidermal growth factor receptor (EGFR) plays an important role in the development and progression of human epithelial carcinomas, including non-small cell lung cancer (NSCLC). Activation of the EGFR pathway promotes tumor growth and progression, stimulates tumor cell proliferation, angiogenic factors, invasion and metastasis, and suppresses apoptosis. Several studies have confirmed the predictive role of activation mutations in EGFR exons 19 and 21 for NSCLC. Their presence is clearly associated with higher efficacy of EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR TKI). We have reversible EGFR TKI of the 1st generation erlotinib and gefitinib, the irreversible EGFR TKI 2nd generation afatinib, and also the already irreversible EGFR TKI 3rd generation osimertinib, the indication of which is above all the proven T790M mutation.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, mutation of the epidermal growth factor receptor gene, afatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM