Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vokurka Samuel . Zobrazit všechny články

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

05/2022 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Podpůrná léčba: postavení pegfilgrastimu v onkologii

03/2022 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Pegfilgrastim je určen, z podstaty své kinetiky s protrahovaným účinkem a jistou mírou seberegulace, pro plánované, resp. profylaktické podávání. Je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu). Přínosem je i komfort nemocných s potřebou pouze jednorázové podkožní aplikace.
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

01/2022 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Narodil se krátce před okupací spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy do rodiny strojního inženýra a operátorky v Plzni. O svém budoucím zaměření se stanoveným cílem věnovat se medicíně měl poměrně jasno již ve 4. třídě základní školy po jedné z besed na lékařské téma - obvyklá touha být kosmonautem nebo prezidentem se u něj tedy prakticky neprojevila a ani nyní se neobjevuje. V době studia na gymnáziu v Plzni (1982-1986, původně Pionýrů, nyní Masarykovo) jej bavily spíše humanitní než technické předměty a po jeho zdárném ukončení se mu skutečně podařilo složit přijímací zkoušky na medicínu, čímž se přiblížil svému snu a přání, a v letech 1986-1992 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.
CELÝ ČLÁNEK

Pokročilý hepatocelulární karcinom a úspěšně zacílený atezolizumab s bevacizumabem podle studie IMbrave150 v první linii léčby

03/2021 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Hepatocelulární karcinom je prognosticky nepříznivá malignita s velmi limitovanými možnostmi ovlivnění průběhu především v pokročilých stadiích onemocnění. Léčba kombinací atezolizumab a bevacizumab v rámci studie IMbrave150 prokazuje významné prodloužení mediánu do progrese i celkového přežití - 19,2 oproti 13,4 měsíce při léčbě sorafenibem (HR 0,66; p = 0,0009) - a jedná se zatím o nejdelší přežití dosažené v první linii studie fáze III u pokročilého hepatocelulárního karcinomu.
CELÝ ČLÁNEK

Denosumab - důležitá součást léčby pacientů s metastatickým postižením skeletu

06/2020 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Denosumab, 120 mg inj. s.c., významně přispívá k oddálení rozvoje kostní komplikace (patologická fraktura, míšní komprese, stav vyžadující radioterapii či chirurgickou intervenci) a zhoršení bolestí u pacientů s metastatickým postižením skeletu. Vstupní zajištění sanace chrupu a řádná suplementace kalcia a vitaminu D jsou nedílnou součástí a podmínkou úspěšné léčby s denosumabem.
CELÝ ČLÁNEK

Význam podpůrné léčby a péče v onkologii

05/2018 Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Role podpůrné léčby a péče, respektive ošetřovatelství, je v onkologii zásadní. Předchází a řeší obtíže a komplikace způsobené nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou. Přináší prokazatelný účinek na zlepšení kvality života i výsledků onkologické léčby. Řeší fyzickou, ale i psychosociální a edukační problematiku. Multioborová spolupráce lékařů, sester a pacientů je nezbytná.
CELÝ ČLÁNEK

Nežádoucí účinky chemoterapie se zaměřením na geriatrického pacienta, možnosti jejich prevence a léčby

13/2016 Samuel Vokurka
U staršího pacienta musíme jakoukoli medikaci podávat obezřetně. O chemoterapii to platí dvojnásob. Kontraindikací chemoterapie není věk, nicméně tato onkologická léčba musí být většinou přizpůsobena celkovému stavu, komorbiditám a orgánovým funkcím pacienta. Podpůrná léčba a ošetřovatelská péče jsou zde zásadní.
CELÝ ČLÁNEK

Problematika poruchy výživy onkologicky léčených a možnosti řešení z ošetřovatelského pohledu

07/2016 Simona Šípová, Martina Málková, Romana Fatková, Samuel Vokurka
Nutriční podpora onkologických pacientů je nedílnou součástí komplexní péče, která má významný dopad na výsledky léčby pacienta a jeho celkový stav. Vstupní nutriční screening a pravidelné sledování příjmu výživy je zcela zásadní. Včasná péče nutričního terapeuta, dietní doporučení, vhodná úprava stravy a zajištění výživových doplňků stravy mohou pomoci udržet dobrý výživový stav. U velmi rizikových pacientů, především s nádory hlavy a krku, kteří jsou léčeni radioterapií, bývá nutné i zajištění perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Spolupráce mezi lékařem, sestrou, nutričním terapeutem a pacientem je opravdu zásadní.
CELÝ ČLÁNEK

Toxicita systémové onkologické léčby v gastrointestinální oblasti

07/2016 Samuel Vokurka
Poškození v oblasti gastrointestinální patří mezi významné problematiky onkologické léčby a ošetřovatelství. Obecně nejčastější manifestací, kromě nevolnosti a zvracení, bývají průjmy. Některé léky však mají i své specifické komplikace nebo mechanizmy poškození. Diferenciální diagnostika a pečlivé vyšetření stojí na počátku řádného zvládnutí problému. Možnosti péče pak zahrnují především dietní opatření, zajištění hydratace, minerálů a energie, ze symptomatických léků pak nejčastěji loperamid a další opatření ve specifických situacích.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 07/2016

07/2016 Samuel Vokurka
CELÝ ČLÁNEK

Mnohočetný myelom a základní léčba souvisejícího kostního postižení

05/2016 Samuel Vokurka
Kostní poškození v případě mnohočetného myelomu představuje zásadní problém zvýšené morbidity pacientů. Bisfosfonáty mají být podávány všem pacientům se zahájenou léčbou mnohočetného myelomu bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost osteolytických lézí detekovatelných konvenční radiodiagnostikou. Intravenózní zoledronát je u nově diagnostikovaných pacientů upřednostňován před perorálním klodronátem s ohledem na jeho potenciál antimyelomového efektu a benefit celkového přežití. Léčba by měla být přerušena po jednom až dvou letech v případě dosažení remise kompletní nebo velmi dobré parciální (VGPR). Musejí být zajištěna opatření zabraňující rozvoji renální toxicity a osteonekrózy čelistí.
CELÝ ČLÁNEK

Postižení dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii

03/2016 Samuel Vokurka
Postižení sliznic dutiny ústní a orofaryngu při intenzivní nebo rizikové chemoterapii a radioterapii v oblasti hlavy a krku je významnou komplikací onkologické léčby. Zhoršuje kvalitu života pacienta, přináší rizika malnutrice a infekčních komplikací. Vhodným přístupem v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče lze výskyt a průběh této komplikace zřetelně redukovat. Minimálním požadavkem je zajištění řádných hygienických poměrů v dutině ústní, tišení bolesti a zabezpečení adekvátního příjmu tekutin, výživy a léků pro pacienta.
CELÝ ČLÁNEK