Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek nefrologie . Zobrazit všechny články

Kde je správné místo pro imunoterapii pokročilého karcinomu ledviny?

02/2018 MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Cílená léčba pokročilého renálního karcinomu zaznamenala v posledním desetiletí velkou proměnu. Léčebným schématům dominovaly prakticky výlučně inhibitory angiogeneze a až v posledních několika letech jim začala konkurovat imunoterapie, jež zažívá v onkologii renesanci především díky zcela odlišnému, a tím velice atraktivnímu mechanismu boje proti nádorovému onemocnění. Objevují se nové molekuly, které prokázaly účinnost jak ve smyslu léčebné odpovědi, tak ve smyslu prodloužení celkového přežití, nicméně zásadní otázkou v naší klinické praxi zůstává - kde je optimální místo pro imunoterapii v léčebné sekvenci?
CELÝ ČLÁNEK

Mezioborová spolupráce při léčbě světlobuněčného renálního karcinomu

03/2017 MUDr. Darja Šustrová
Incidence zhoubných nádorů ledvin v České republice dosahuje v celosvětovém měřítku absolutní špičky. Křivka mortality však nekopíruje křivku incidence. Renální karcinom tvoří heterogenní skupinu nádorů s odlišnými genetickými a metabolickými znaky. Při stanovení optimálního léčebného postupu je nutná spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Tento tým tvoří urolog, onkolog, radiolog, chirurg, patolog a radiační onkolog. V době terapie tyrozinkinázovými inhibitory není role cytoredukční nefrektomie jednoznačná a indikace k ní je zvažována individuálně. Při oligometastatickém postižení je nezastupitelná role chirurga, protože u vybrané skupiny nemocných může resekce metastáz vést k prodloužení přežití a k oddálení zahájení systémové léčby. Prognózu stanovujeme na základě skóre pro metastatický renální karcinom podle kritérií Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC, MSKCC/Motzer). V éře terapie inhibitory tyrozinkináz je tento model nahrazován modelem IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) podle Henga a jeho spolupracovníků. Medián přežití podle modelu IMDC je 43,2 měsíce u skupiny pacientů s příznivou prognózou, u skupiny se středním rizikem pak 22,5 měsíce a u prognosticky nepříznivé skupiny 7,8 měsíce. Některé renální karcinomy mohou mít indolentní průběh. U těchto je možné před zahájením léčby zvolit aktivní surveillance.
CELÝ ČLÁNEK

Toxicita cílené terapie renálního karcinomu

07/2016 Tomáš Büchler
Cílená léčba je v současnosti standardem pro pacienty s metastatickým renálním karcinomem. Úspěch cílené léčby do velké míry závisí na správném zvládání nežádoucích účinků provázejících terapii. Výskyt některých nežádoucích účinků pozitivně koreluje s účinkem léčby, takže by jejich aktivní léčba měla předcházet snížení dávky či vysazení cíleného léku.
CELÝ ČLÁNEK

Systémová terapie nádorů ledviny

05/2016 Tomáš Pokrivčák, Alexandr Poprach
Změna ve standardní systémové terapii karcinomu ledviny se zavedením inhibitorů dráhy VEGF a mTOR umožnila i přes jeho vzrůstající incidenci pokles mortality s prodloužením pětiletého přežití. Přes tento pozitivní trend však ani cílená terapie není kurativní. Nové naděje se vkládají do imunoterapie s ovlivněním receptoru PD-1. K nejčastějším metastatickým postižením při karcinomu ledviny patří skelet. Jak chirurgická léčba, tak i radioterapie kostních metastáz přináší pacientovi výrazný benefit.
CELÝ ČLÁNEK