Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Katolická Jana . Zobrazit všechny články

Přínos apalutamidu v léčbě metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

02/2023 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Apalutamid plus androgen deprivační terapie zlepšují celkové přežití, oddalují kastrační rezistenci, zachovávají kvalitu života související se zdravím a mají konzistentní bezpečnostní profil u široké populace pacientů s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty.
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty

02/2023 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Oblast léčby pokročilého karcinomu prostaty se neustále vyvíjí. Existuje několik terapeutických možností, včetně kombinací dubletu a tripletu zahrnujících androgen deprivační terapii (androgen deprivation therapy, ADT), dostupných pro muže s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty, které prokázaly přínos pro celkové přežití oproti samotné ADT.
CELÝ ČLÁNEK

Přehled sérových markerů karcinomu prostaty

02/2023 MUDr. Jakub Řezáč, FEBU; doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA
Karcinom prostaty se řadí mezi nejčastěji diagnostikované malignity u mužů. Onkomarkery jsou nedílnou součástí diagnostiky karcinomu prostaty a dále i určení jeho prognózy. Jsou stanovovány z krevního séra, moči, případně tkáně, přičemž sérové onkomarkery jsou v klinické praxi nejužívanější. Mezi sérové markery řadíme především prostatický specifický antigen (prostate specific antigen, PSA) a jeho deriváty - volný PSA, zdvojovací čas PSA, PSA velocitu a PSA denzitu. Mezi novější testy dále patří index zdraví prostaty (prostate health index, PHI) a panel čtyř kalikreinů (4K skóre). Okrajově se do praxe již dostávají, ve Spojených státech schválené, cirkulující nádorové buňky (circulating tumor cells, CTC), případně zatím experimentální mikroRNA (miRNA). V tomto článku podáváme stručný přehled aktuálně využívaných i experimentálních sérových prediktivních a prognostických onkomarkerů u karcinomu prostaty.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2023

02/2023 Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Systémová léčba kostních metastáz karcinomu prostaty

06/2022 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Kostní metastázy se vyvinou u většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ovlivňují strukturální integritu kosti, projevují se bolestí a kostními příhodami (skeletal-related events, SRE) a jsou primární příčinou snížené kvality života. Bisfosfonáty a denosumab jsou indikovány k prevenci SRE u mužů s metastazujícím karcinomem prostaty.
CELÝ ČLÁNEK

Případ dlouhodobé léčebné odpovědi na vinflunin u pacienta s metastazujícím karcinomem močového měchýře - kazuistika

02/2022 MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Michaela Betíková; MUDr. Simona Rotnáglová
Karcinom močového měchýře je celosvětově devátou nejčastější onkologickou diagnózou, s nejvyšší incidencí zaznamenanou u mužů v severní a západní Evropě, Severní Americe a také v některých zemích severní Afriky a západní Asie. Incidence je vyšší u mužů, ačkoli jejich podíl podle pohlaví se v jednotlivých zemích liší.1 V roce 2018 činila incidence zhoubných nádorů močového měchýře v České republice 19,93 na 100 000 obyvatel, mortalita 8,54 na 100 000 obyvatel, přičemž v 8 % případů je v době diagnózy zjištěno klinické stadium IV.2 Vinflunin je určen k monoterapii dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů léčby obsahujících platinu.3 Protinádorový účinek vinfluninu lze významně přičíst jeho modulaci dynamiky mikrotubulů a je zprostředkován jeho schopností indukovat apoptózu v cílových buňkách. V necytotoxických koncentracích vinflunin též vykazuje antiangiogenní a antivaskulární aktivitu.4 V naší kazuistice popisujeme případ dlouhodobé léčebné odpovědi u pacienta s rozsáhlou diseminací uroteliálního karcinomu močového měchýře.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti uplatnění cílené léčby v terapii uroteliálního karcinomu

02/2022 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Kombinovaná chemoterapie na bázi platiny zůstává páteří léčby metastazujícího uroteliálního karcinomu v první linii. Inhibitor receptoru fibroblastového růstového faktoru (fibroblast growth factor receptor, FGFR) erdafitinib byl schválen u dříve léčených pacientů s metastazujícím uroteliálním karcinomem s genomovými změnami FGFR3 nebo FGFR2. Enfortumab vedotin obdržel schválení pro záchrannou terapii u metastazujícího uroteliálního karcinomu po chemoterapii na bázi platiny a inhibitorech receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1). Probíhá několik studií nových kombinací chemoterapie, imunoterapie a nových slibných látek, včetně cílených terapií.
CELÝ ČLÁNEK

Dlouhodobá léčba metastazujícího uroteliálního karcinomu pánvičky ledvinné - kazuistika

03/2021 MUDr. Michaela Barjaková; MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.
Uroteliální nádory horních močových cest tvoří jen asi 5 % uroteliálních nádorů. V léčbě metastazující choroby využíváme chemoterapeutické režimy založené na platinovém derivátu, tak jako u uroteliálního karcinomu močového měchýře. Po selhání platinového derivátu je v případě dobrého klinického stavu možné z chemoterapie podat vinflunin nebo taxany (zejména paclitaxel).
CELÝ ČLÁNEK

Výskyt a léčba kostních metastáz u urologických nádorů

02/2021 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Metastatické kostní postižení se běžně vyskytuje u urogenitálních typů karcinomů - zejména prostaty (85 %) a ledvin (40 %). Látky cílené na kosti - bisfosfonáty a denosumab - jsou silnými inhibitory kostní resorpce pro prevenci kostních příhod u pacientů se solidními nádory. Ve studii fáze III denosumab významně oddálil kostní příhody ve srovnání s kyselinou zoledronovou u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty a renálním karcinomem. Kromě toho denosumab u těchto pacientů vykazoval vynikající účinek na bolest a kvalitu života související se zdravím.
CELÝ ČLÁNEK

Karcinom močového měchýře - pokroky v léčbě neinvazivních stadií

02/2021 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Neinvazivní uroteliální karcinom močového měchýře je běžně léčen lokální terapií. Intravezikální aplikace vakcíny Bacillus Calmette-Guérin (BCG) prokázala u pacientů středního a vysokého rizika významný přínos. Novou možností léčby nádorů nereagujících na BCG vakcínu je aplikace pembrolizumabu.
CELÝ ČLÁNEK

Dlouhodobé přežití pacienta s primárně metastazujícím karcinomem prostaty - kazuistika

06/2020 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
U pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty byly doposud omezené možnosti léčby po selhání nebo rezistenci k docetaxelu rozšířeny o schválené přípravky abirateron acetát, cabazitaxel, enzalutamid a radium-223 dichlorid. I když bylo prokázáno, že každá z těchto látek významně prodlužuje celkové přežití v monoterapii, výsledky naznačují, že sekvence inovativních strategií s tradiční léčbou může dosáhnout aditivních nebo synergických účinků, což dále zvyšuje prospěch pro pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Cytoreduktivní nefrektomie a metastazektomie v době moderní imunoterapie a cílené léčby

04/2020 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Cytoreduktivní nefrektomie následovaná systémovou terapií byla považována v éře cytokinů za standardní péči o pacienty s metastazujícím renálním karcinomem. Zveřejnění dvou randomizovaných klinických studií (CARMENA a SURTIME) oživilo debatu o užitečnosti cytoreduktivní nefrektomie a optimální postupnosti léčby u pacientů nově diagnostikovaných s metastazujícím karcinomem ledvin. V éře imunoterapie budou pro podporu cytoreduktivní nefrektomie potřebné prospektivní klinické studie.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinace nivolumab + ipilimumab - nová perspektiva v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

03/2020 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
U pacientů s pokročilým renálním karcinomem střední nebo nepříznivé prognózy bez předchozí systémové terapie zlepšuje kombinace nivolumabu a ipilimumabu celkové přežití a přežití bez progrese ve srovnání se sunitinibem.
CELÝ ČLÁNEK

Dosažení kompletní remise po sekvenční léčbě docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastazujícím kastračne rezistentním karcinomem prostaty

03/2019 MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina
V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta s iniciálně lokoregionálně pokročilým karcinomem prostaty, u kterého bylo ve fázi metastazujícího kastračně rezistentního onemocnění po sekvenční léčbě docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid dosaženo kompletní remise se zachováním dobré kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba nemocných s metastazujícím uroteliálním karcinomem nevhodných k léčbě cisplatinou

03/2019 MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Milan Kohoutek
Chemoterapie založená na cisplatině je standardní léčbou první linie u pokročilých uroteliálních karcinomů. Více než 50 % pacientů však není pro cisplatinu způsobilých. Pacienti s uroteliálním karcinomem jsou vyššího věku a často s poškozením orgánů a komorbiditami. U křehkých pacientů zahrnují doporučené možnosti léčby carboplatinu nebo monoterapii gemcitabinem, případně gemcitabin/carboplatinu nebo imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie v léčbě karcinomu prostaty

03/2019 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Imunoterapie není v léčbě karcinomu prostaty v běžné klinické praxi používána. Tradiční koncové ukazatele používané pro hodnocení chemoterapie nemusí přesně posoudit klinický přínos imunitních terapií. Mechanismus účinku většiny imunitní léčby není přímo cytotoxický. Vyšší klinický přínos byl zjištěn v příznivých podskupinách s nižším nádorovým zatížením a méně imunosupresivním nádorovým mikroprostředím.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2019

03/2019 Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Případ dlouhodobé léčebné odpovědi s dobrou kvalitou života u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater

01/2019 MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Vladimír Červeňák
Karcinom žlučových cest je onemocnění s nepříznivou prognózou s uváděným přežitím pět let v 5-15 % případů.1 V naší kazuistice prezentujeme případ dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater, po kompletní resekci, s opakovanými relapsy, po opakovaných operačních intervencích a aplikacích chemoterapie, s příznivou léčebnou opovědí a dobrou kvalitou života
CELÝ ČLÁNEK

Kabozantinib v léčbě pacientů s renálním karcinomem

01/2019 MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Kabozantinib je nový tyrozinkinázový inhibitor, který prodlužuje dobu do progrese choroby a celkové přežití u pacientů s pokročilým renálním karcinomem po předchozím podání jedné nebo více linií antiangiogenní terapie. Bezpečnostní profil kabozantinibu je přijatelný.
CELÝ ČLÁNEK
1 2